THE ERI KINGDOM

The Ancestral Monarchy and Foundation of the Igbo people and culture

The Coronation of Eze Nri Ènweleána II Obidiegwu Onyeso in Aguleri

© 2018. The Eri Kingdom. All Rights Reserved.